Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Koła, zwoływane co najmniej raz do roku.

Raz na 4 lata odbywa się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które w głosowaniu tajnym wybiera Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną oraz Elektora.

Walne Zebranie Członków Koła obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad oraz według uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnego ze Statutem PSOUU. Przebieg Walnego Zebrania Członków Koła jest protokołowany, a wszelkie dokumenty przechowywane są przez 5 lat.

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Koła. Komisja składa się z 3 osób (§30 art. 1 określa liczbę członków Komisji na 3 do 5). Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego. Udział w pracach Komisji Rewizyjnej jest społeczny.

Elektor jest przedstawicielem Koła w najwyższej Władzy Stowarzyszenia jakim jest Zgromadzenie Elektorów. Zgromadzenie Elektorów dokonuje raz na 4 lata wyboru Zarządu Głównego, Centralnej Komisji Rewizyjnej oraz określa najważniejsze kierunki działalności Stowarzyszenia.

KADENCJA 2019-2023

ZARZĄD KOŁA:

Przewodnicząca – Krystyna Porębska

Wiceprzewodnicząca –Irena Kicmal

Sekretarz – Anna Kyjanica

Skarbnik – Jolanta Kubowicz

 KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący - Jadwiga Rusnak

Członek - Lucyna Płoskonka

Członek - Ewa Malec

ELEKTOR:

Bożena Borkowska

Dodatkowe informacje