Działamy na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Prowadzone działania:
Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom mającym osoby niepełnosprawne i organizowanie imprez: okazjonalnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, działania propagandowe, interwencyjne.
Założenie programu - współpraca z władzami lokalnymi w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowanie odpowiedzialnej polityki społecznej, pozyskiwanie lokalu na prowadzenie placówki, bieżące rozpoznawanie potrzeb osób z upośledzeniem umysłowym na terenie działania Koła.

Dodatkowe informacje